Värderingar

Förutom det som alla kristna har gemensamt lägger vi särskilt vikt på:

Tillbedjan
I Guds närhet kan vi vara de människor som vi egentligen är. Vi tillber Gud genom att sjunga sånger om och till honom och i ord och handling uttrycka den han är, det han gjort och det han förmår göra.

Relationer
Gud kallar oss till ett liv i relation med Honom själv och med andra. Det är i dessa relationer vi lever ut vår tro. I Honom finns det inga barriärer mellan människor oavsett kön, tro, kultur eller ålder. Vi vill bygga relationer som är uppmuntrande, stödjande och upprättande mellan människor i församlingen och i Rågsved.

Välsignelse
Guds kärlek till oss är villkorslös. Han bryr sig om Rågsved, om oss och våra familjer. Som församling och som individer vill vi göra saker som ge uttryck för detta och som är bra för vårt närområde.

Lyhördhet
Gud talar till oss genom sitt ord, genom bön och genom vardagshändelser. Han vill visar oss vem han är och det han förmår göra. I allt vi gör söker vi hans väg och ledning för oss som individer och som församling.